משולחנה של ועדת האתיקה - מרץ 2023

מטפלות/ים יקרות/ים,

חלק ניכר מעבודתה של ועדת האתיקה נעשה, מטבעו, מאחורי הקלעים של הארגון. עם זאת, אנו רואים חשיבות רבה גם בהנחלת אופן החשיבה האתית בכלל והקוד האתי בפרט, לציבור המטפלות/ים באמצעות אומנויות. כמי שמטפלות/ים בפניות ושאלות מסוגים שונים, המופנים אלינו על ידי מטפלות/ים ומטופלות/ים כאחד, אנו מזהות/ים סוגיות ומגמות המעסיקות את עולם הטיפול באמצעות אומנויות. על מנת לשפוך אור ולסייע לציבור המטפלות/ים, בכוונתנו לפרסם, מעת לעת, ניירות העוסקים בהיבטים שונים של האתיקה. ברוח הימים האלה, בחרנו לייחד את הנייר לנושא השמירה על הקולגיאליות בשיח ברשתות.

 

תקשורת מכבדת וקולגיאליות בין מטפלות/ים באמצעות אומנויות

מרץ 2023

 

בימים אלה של רוחות סוערות, קיטוב ושיח פוגעני סביב סוגיות ערכיות מורכבות, נחשפנו לצערנו לשיח דומה ברשתות החברתיות של המטפלים באמצעות אומנויות.

ריבוי הזהויות והמגוון התרבותי והאנושי בו אנו מתגאים כבני אדם וכמטפלים, המאפשר מתן מענה טיפולי לכל מגוון המטופלים, ללא הבדל דת, גזע, מין או השתייכות אידיאולוגית או פוליטית, והלך הרוח המוקצן בציבור, הפכו לצערנו גם את קבוצות המטפלים ברשתות לזירה של התנצחויות המתדרדרות לשיח פוגעני ולא מכבד.

כמטפלים, עלינו להיות מסוגלים להחזיק ולהכיל בטיפול מגוון של אישיויות, נטיות, דרכי חשיבה, כאבים וכל חלק שהמטופל מביא עמו לתוך חדר הטיפול. כקולגות, מצופה מאיתנו לנהוג באופן דומה גם במטפלים הבאים מרקע, תרבות, הכשרה ומעולם ערכים שונה משלנו.

הקוד האתי, המחייב את כלל המטפלים באמצעות אומנויות, מתייחס לנושא הקולגיאלי בסעיף 10 לפרק המקצועיות: "האתיקה המקצועית מחייבת את המטפלים לשמירה על הגינות וכבוד כלפי עמיתיהם למקצוע ואנשי מקצוע אחרים, תוך הימנעות מלשון הרע, ולשיתוף פעולה כנדרש לטובת המטופל".

פרופ' גבי שפלר, אומר בעניין זה כי "אנשים שבחרו במקצועות העזרה הנפשית קיבלו על עצמם יחד עם עולה של עבודה זו גם שליחות ומחויבות שאינן מתוחמות בחדר העבודה ובמסגרות העבודה. ולכן עליהם לדבוק בערכים אתיים בצורה רחבה וללא סייג... יש זיקה וקשר בין השמירה על כבוד המקצוע ובין התנהגות איש המקצוע מחוץ לחדר העבודה שלו ומחוץ למסגרת עבודתו. אין שאלה לגבי חובתו של איש מקצוע לשמור על אורחות התנהגות ההולמים את הסטנדרטים האתיים של הקבוצה הפרופסיונלית שהוא משתייך אליה. אי שמירה על כללים כאלה... תגרום לפגיעה בשמו הטוב של האדם, אך גם במוניטין הציבורי או החברתי של המקצוע".

אנו מקווים שגם בימים סוערים ומורכבים אלה נדע להתנהל, בכל מישור ובפרט במישור המקצועי והקולגיאלי, באופן ראוי ההולם את הקוד והסטנדרטים האתיים של מקצוע הטיפול באמצעות אומנויות.

אנו מזמינים כל מטפל/ת באמצעות אומנויות שמתלבט בנושא זה, או בכל נושא אתי אחר, לפנות בשאלה לוועדת האתיקה ואנו נשמח לסייע. כיום כבר אין הכרח לפנות לחברי הוועדה באופן אישי וניתן גם לשלוח פניה לכתובת המייל של הוועדה: [email protected]

                                                                                  שלכם, ועדת האתיקה

מקורות

1. הקוד האתי למקצוע הטיפול באמצעות אומנויות, 2018. אתר יה"ת.

2. שפלר ג, (2008). איש המקצוע בהתייחסות לעצמו, לעמיתיו ולחברה. בתוך: ג. שפלר, י. אכמון וג וייל סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי (עמ' 232, 242). מהדורה שלישית. הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"ח.