בעלי תואר מוסמך (שני) ומסלולים מחו"ל

בעלי תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות, ממוסד המוכר על ידי המל"ג בישראל, המעוניינים להתקבל ליה"ת יפעלו בהתאם להנחיות הבאות: 

מילוי הטופס הדיגיטלי המובא מטה וצירוף האישורים הבאים:

 1. תעודת תואר בוגר (ראשון B.A) ממוסד מוכר על ידי המל"ג.
 2. תעודת תואר מוסמך (שני, M.A) בטיפול באמצעות אמנויות (הבעה ויצירה) ממוסד מוכר על ידי המל"ג.
 3. אישור על השלמת 960 שעות הכשרה מעשית מתקדמת (בשנה ג' במסגרת מוסד הכשרה מוכר ולאחר לימודי התואר).
 4. אישור על השלמת קורסי קדם בפסיכולוגיה על פי הפירוט שלהלן*:
   • מבוא לפסיכולוגיה -2 נ"ז
   • פסיכולוגיה התפתחותית-4 נ"ז
   • פסיכופתולוגיה-4 נ"ז
   • תיאוריות אישיות-2 נ"ז
   • שיטות מחקר-2 נ"ז
   • פסיכופיזיולוגיה-2 נ"ז
   • סטטיסטיקה-2 נ"ז
   סה"כ 18 נ"ז (כ-320 שעות)
 5. אישור על 500 שעות התנסות בתחום האמנותי*.
 6. צילום תעודת זהות / תעודת תושב.
 7. תמונת פספורט אישית  

*במקרה שבו אין אישור לאחד הקריטיונים המופעים בסעיפים 4 ו-5 ניתן לצרף את טופס 16, המהווה אישור מרוכז על כל לימודי הקדם, חתום ע"י המוסד המכשיר.

עד לסיום הסדרת המקצוע בחקיקה, כל חבר חדש המצטרף לאגודה מחויב בהצגת כל האישורים המעידים על הכשרתו המקצועית על פי מתווה המל"ג וחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 2010 - קריטריונים שיה"ת מתבסס על פיהם לקבלה לאגודה המקצועית.

הערות כלליות 

1. תשלום דמי חבר יתבצע לאחר אישור קבלה  לחברות ע"י  ועדת רישום ומעבר. 

2. בשנת החברות הראשונה ביה"ת כמטפל מן המניין, עלות החברות מופחתת.

3. מעמד ביה"ת תקף רק לאחר תשלום דמי חבר לשנה.