בקשת חברות לבוגרי תואר שני במסלול מלא

בעלי תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות ממוסד בישראל, המוכר על ידי המל"ג, המעוניינים להתקבל ליה"ת יפעלו בהתאם להנחיות הבאות: 

מילוי הטופס הדיגיטלי המובא מטה וצירוף האישורים הבאים:

 1. תעודת תואר בוגר (ראשון B.A) ממוסד מוכר על ידי המל"ג.
 2. תעודת תואר מוסמך (שני, M.A) בטיפול באמצעות אמנויות (הבעה ויצירה) ממוסד מוכר על ידי המל"ג.
 3. אישור על 600 שעות הכשרה מעשית במהלך התואר.
 4. אישור על השלמת 960 שעות הכשרה מעשית מתקדמת (בשנה ג' במסגרת מוסד הכשרה מוכר ולאחר לימודי התואר) או טופס 18.
 5. אישור על השלמת קורסי קדם בפסיכולוגיה על פי הפירוט שלהלן*:
   • מבוא לפסיכולוגיה -2 נ"ז
   • פסיכולוגיה התפתחותית-4 נ"ז
   • פסיכופתולוגיה-4 נ"ז
   • תיאוריות אישיות-2 נ"ז
   • שיטות מחקר-2 נ"ז
   • פסיכופיזיולוגיה-2 נ"ז
   • סטטיסטיקה-2 נ"ז
   סה"כ 18 נ"ז (כ-320 שעות)
 6. אישור על 500 שעות התנסות בתחום האמנותי*.
 7. צילום תעודת זהות / תעודת תושב. 

*במקרה שבו אין אישור לאחד הקריטיונים המופעים בסעיפים 4 ו-5 ניתן לצרף את טופס 16, המהווה אישור מרוכז על כל לימודי הקדם, חתום ע"י המוסד המכשיר.

עד לסיום הסדרת המקצוע בחקיקה, כל חבר חדש המצטרף לאגודה מחויב בהצגת כל האישורים המעידים על הכשרתו המקצועית על פי מתווה המל"ג וחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 2010 - קריטריונים שיה"ת מתבסס על פיהם לקבלה לאגודה המקצועית.

הערות כלליות 

1. תשלום דמי חבר יתבצע לאחר אישור קבלה  לחברות ע"י  ועדת רישום ומעבר. 

2. מעמד ביה"ת תקף רק לאחר תשלום דמי חבר לשנה.

3. בחינה ואישור/דחייה של בקשת החברות מתקבלת עד ל-30 יום.

4. ועדת חריגים - במקרים בהם מתעוררת שאלה בסוגיית קבלתו/ה של מועמד/ת רשאית ועדת הרישום והקבלה ביה"ת לפנות אל ועדת החריגים של האגודה על מנת לבחון את הנושא. במקרה זה תתכנס ועדת החריגים לדון בדבר קבלת המועמד/ת באופן פרטני ותקבע האם ניתן לפתור את החריגה ובאלה התניות. את תשובתה תעביר ועדת החריגים לועדת הקבלה וזו תשיב ישירות למועמד/ת. 

במקרה של תקלה בטופס יש לפנות למייל [email protected]

לפני צירוף המסמכים יש לוודא ששם הקובץ מכיל אותיות בלבד ללא סימנים.

יש תקלה בצירוף

המסמכים מלאו

פרטים ושלחו ואנו

נחזור אליכם במייל

לקבלת מסמכים