מצגות

הכנס הדו שנתי של י.ה.ת 2019:

חוברת הכנס המלאה 

כללי

מצגת למה להצטרף לי.ה.ת. 2017  

מצגת סטודנטים דצמבר 2017 

מצגת גנרית י.ה.ת