טפסי קבלה

רשימת טפסי י.ה.ת. ומיספורם

טופס 10 - בקשת חברות בי.ה.ת לבוגרי תכניות תעודה

טופס 11 - בקשת חברות בי.ה.ת לבוגרי תכניות תואר שני

טופס 12 - בקשת מעבר למעמד 'מתמחה להדרכה' לחברים (במעמד 'חבר' בי.ה.ת)

טופס 13 - בקשת מעבר למעמד 'מדריך'

טופס 13.1 - תיעוד הדרכת מודרכים ושעות 'הדרכה על הדרכה' למעמד 'מדריך'

טופס 14 - בקשת מעבר למעמד מתמחה להדרכה למטפלים ותיקים במסגרות ציבוריות שאינם חברי י.ה.ת 

טופס 15 - בקשת הצטרפות לי.ה.ת. – סטודנטים

טופס 16 - אישור תנאי קדם לבוגרי תכניות תואר שני, למועמד חברות בי.ה.ת

                (על-ידי מוסד הלימודים) יצורף לטופס 11

טופס 17 - אישור תנאי קדם לבוגרי תכניות תעודה, למועמד לחברות בי.ה.ת

                (על-ידי מוסד הלימודים) יצורף לטופס 10

טופס 99 - אישור שעות הדרכה ושעות קליניות למטפל/ת באמצעות אמנויות 

 Request of Membership in Yahat for MA graduates Form 11

 

הערות כלליות לכל הטפסים

1. תשלום דמי חבר יתבצע לאחר אישור קבלה  לחברות ע"י  ועדת רישום ומעבר. 

2. מעמד בי.ה.ת. תקף רק לאחר תשלום דמי חבר לשנה.

3. יש למלא את כל חלקי הבקשה ולצרף אישורים כנדרש

4. בקשות מלאות בצרוף כל האישורים הנדרשים, יש לסרוק, לשמור לפי מספרי הסעיפים, ולשלוח  

    למייל:   yahat2013@gmail.com 

5. מדריך בי.ה.ת – מדריך בפועל, חבר י.ה.ת. המשלם דמי חברות באופן שוטף.