תקנון

סימן א: האגודה 

1. שם האגודה:  י.ה.ת – יצירה הבעה תרפיה- האגודה לטיפול באמנויות בישראל.
2. מס' עמותה: 580018620
3. בוטל.

 

סימן ב: מבוא 

4. האגודה הנה מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) ומטרתה היא קידום מקצוע התרפיה ביצירה ובהבעה (המכונה גם טיפול באומנויות).
5. האגודה מכירה במקצוע  טיפול באמצעות אמנויות בתחומים כדלהלן: תרפיה באומנות חזותית, תרפיה בתנועה ובמחול, תרפיה במוסיקה, תרפיה בדרמה, פסיכודרמה וביבליו-תרפיה (תרפיה בספרות).
6. לאגודה תהיה זיקה לאיגודים מקצועיים מקבילים בישראל ובעולם.
7. אין באמור בסעיף 4 כדי למנוע העסקת עובדי מנהל ו/או בעלי תפקידים אחרים בשכר.
8. תקציב העסקת עובדי מנהל ו/או בעלי תפקידים אחרים בשכר מותנה באישור של האסיפה הכללית.

 

סימן ג: מטרות 

9.ייצוג חברי האגודה בכל הנוגע לקידום המעמד המקצועי של העוסקים בטיפול ביצירה והבעה והרמת קרנם.
10. לארגן ולפתח מנגנוני עזרה הדדית לחברי האגודה.
11.בוטל.
12. לבצע איסוף נתונים ומידע  וכן לבצע מחקרים בתחום התרפיה ביצירה ובהבעה.
13. ליזום, להקים, לקיים ולנהל מפעלי תרבות לרווחת חברי האגודה לקידומם המקצועי ולצורכי עבודתם, להחזיק ולנהל ספריות, חדרי קריאה, חדרי מוסיקה, תקליטיות, חדרי משחקים, מתקני ספורט, לארגן תערוכות ותצוגות, מופעים אומנותיים, הצגות ונשפים, תחרויות, טיולים, תיורים וכל מפעל לשירותים אחרים אשר האגודה תמצא לראוי או למועיל לנהל ולספק בקשר למטרותיה כולן או מקצתן.
14. להדפיס, לפרסם, להוציא לאור ולהפיץ עלוני מידע, חוזרים, כתבי-עת, ספרים וכתבים אחרים שייראו מועילים למטרות האגודה.
15. לסייע בקליטתם של עולים חדשים העוסקים  בתרפיה ביצירה ובהבעה.
16. לארגן ולקיים השתלמויות, הרצאות, כיתות-לימוד, סימפוזיונים, ועידות וכינוסים.
17. לרכז מידע וליזום מחקרים בכל הנושאים הקשורים לפעילות חברי האגודה ולמטרות האגודה.
18. להקים ולקדם איגודים או מוסדות מאוגדים או בלתי מאוגדים בעלי מטרות דומות (בשלמות או במקצת) למטרות האגודה, לתמוך בהם ולשתף עמם פעולה.
19. לקדם ולטפח יחסי גומלין עם איגודים מקצועיים בישראל ובחו"ל בכלל ועם איגודים מקצועיים הדומים במטרותיהם לאלה של האגודה בפרט.
20. להצטרף כחברה לאיגודים אלה.

 

סימן ד: סמכויות האגודה 

21. האגודה הנה תאגיד כשיר לכל פעולה משפטית בעל סמכויות כגון:

א. לחתום הסכמים קיבוציים מיוחדים ו/או כלליים (כמפורט בחוק הסכמים קיבוציים תשי"ז –1957).
ב. לקבל כספים, נכסים, מתנות, זכויות וטובות הנאה, בין באמצעות תרומות בישראל ובחו"ל, ובין בכל דרך אחרת ולהוציאם לשירות  ולקידום מטרות האגודה.
ג. לרכוש, למכור, להחזיק, לשכור להשכיר נכסים דניידי ונכסים דלא ניידי ולעשות בהם כל פעולה לשירות ולקידום מטרות האגודה.
ד. לגבות דמי חבר ו/או תשלומים אחרים מחברי האגודה.
ה. לפתוח לנהל ולסגור חשבונות בנקאיים וכן להשקיע כספים לקידום מטרות האגודה.
ו. וללוות כספים ולקבל התחייבויות, מענקים ואשראים מחברים ומאחרים בכל דרך ותנאי שהם, לשעבד בכל דרך ותנאי נכסי דניידי ולא ניידי וכל זכות בהם, וכן ליתן בטוחות וערבויות מכל סוג שהוא, לצורך קיום מטרותיה של האגודה.
ז. להקים קרנות ולקבוע דרכי פעולתן לשירות ולקידום מטרות האגודה.
ח. לקבל תרומות ו/או הכנסות מאת חברים ושאינם חברים.
ט. בוטל.
י. להשתתף בכל צורה שהיא בפעולותיהם של גופים ומוסדות העוסקים בין היתר במטרות הדומות למטרות האגודה.
יא. להוציא, למשוך לקבל, להסב ולמסור לגביה או לניכיון שטרות, המחאות, תעודות, מסמכים והתחייבויות מכל מין וסוג שהוא, של חברי האגודה ושל תאגידים מפעלים וגופים, שהאגודה חברה בהם או שהיא מקיימת אתם קשרים מסחריים ואחרים, וכן לפתוח להחזיק חשבונות מכל סוג שהוא בכל מוסד כספי, הכל לצורך קיום מטרותיה של האגודה.
יב. ליצור קרנות שונות לצורך קידום ענייני האגודה.
יג. להעסיק ולפטר עובדים, לשלם את שכרם, משכורתם ו/או תשלומים אחרים הנובעים מהעסקתם.
יד. להופיע, לתבוע ולהתגונן בבתי משפט וטריבונאלים משפטיים ומעין- משפטיים שונים.
טו. לייצג ולהיות מיוצג בפני כל הגורמים, המוסדות והמשרדים הממשלתיים, העירוניים והאחרים.
טז. לבטח את חברי האגודה, את נכסיה ואת נכסי חבריה, אצל מבטחים מורשים כמשמעם בחוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981.
יז. למנות עורך דין ו/או עורכי דין לשם ייצוג האגודה בפני כל רשות שהיא.
יח. להתקשר בחוזים, לקבל התחייבויות, להיות בעל דין בכל הליך משפטי, לשמש נאמן, אפוטרופוס, מנהל עיזבון או סוכן בעל עניין.

22. נכסי וכספי האגודה ישמשו לשירות ולקידום מטרותיה בלבד ולא יחולקו בין חבריה בכל צורה שהיא.

 

סימן ה: מוסדות האגודה 

א. האסיפה הכללית: 

23. האסיפה הכללית הנה הסמכות העליונה ומוסדות האגודה כפופים לה.
24. האסיפה הכללית תכונס ע"י הנהלת האגודה במועדים קבועים ולא פחות מאשר אחת לשנה, במקום ובמועד אשר נקבע על ידי ההנהלה.
25. הודעה בדבר כינוס האסיפה, תימסר 21 ימים לפני מועד ההתכנסות, ותציין תאריך, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.
26. האסיפה הכללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות 30 חברי אגודה. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
27. לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מן הזמן הנקוב בהזמנה, רשאים הנוכחים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה, והחלטותיהם תחשבנה כהחלטות חוקיות של האסיפה הכללית לכל דבר ועניין.
28. החלטה בדבר שינוי התקנון, מחייבת ברוב מיוחד של 70% מקולות הנוכחים. שינוי בתקנון יופקד כחוק ברשם העמותות.
29. החלטה בדבר סילוק אדם מהאגודה, תתקבל ברוב מיוחד של 70% מקולות הנוכחים.
30. בוטל.
31. החלטות בדבר עניינים השונים מהאמור בסעיפים28 ו-29, 30 ו- 31 יתקבלו ברוב רגיל של קולות הנוכחים.
32.

33. במקרה של הצבעה שקולה באסיפה הכללית בכל עניין יכריע קולו של יו"ר האגודה.
34. החלטות האסיפה הכללית תרשמנה בפנקס ההחלטות.
35. אסיפה שלא מן המניין, תכונס ע"י ההנהלה על פי דרישה בכתב של עשירית חברי האגודה, תוך  21 יום ממועד הגשת הבקשה להנהלה.
36. ועדת הביקורת ו/או הנהלת האגודה רשאים לכנס אסיפה שלא מן המניין, תוך מתן הודעה בכתב 14 יום לפני מועד ההתכנסות הרצוי, בציון הנושאים שעל הפרק.
37. האסיפה הכללית תשמע דינים וחשבונות על פעולות מוסדות האגודה, תקבל דו"ח על מצבה  הכספי, תדון ותאשר תקציבים עתידיים.
38. יו"ר האסיפה הכללית יבחר אחת לשנה ברוב רגיל של הנוכחים באסיפה.
39. המנהל האדמיניסטרטיבי של האגודה או מי שימונה  בידי יו"ר האסיפה, ינהל את פרוטוקול האסיפה.
40. לאסיפה הכללית תהא הסמכות הבלעדית לבחור את בעלי התפקידים כדלהלן: יו"ר האגודה ושני סגנים ליו"ר, ראשי חטיבות וסגני ראשי חטיבות, חברי ועדת הביקורת וחברי ועדת האתיקה.
41. האסיפה הכללית תדון בכל העניינים שחייבת היא לדון בהם בהתאם להוראות החוק, התקנות ותקנון זה, וגם בכל עניין אחר הכלול בסדר יומה.
42. סדר היום של האסיפה הכללית השנתית יקבע על ידי הנהלת האגודה, ויכלול:

א. דין וחשבון של ההנהלה על פעולות האגודה ומצבה הכספי.
ב. דין וחשבון של ועדת הביקורת.
ג. אישור התקציב השנתי וקביעת המיסים השנתיים שעל החברים לשלם לאגודה.
ד. קביעת מקסימום ההלוואות והערבויות שההנהלה רשאית לקבל בשנת התקציב.
ה. בחירת מוסדות האגודה.
ו. כל נושא אחר שתקבע הנהלת האגודה.

43. סדר היום של אסיפה שכונסה שלא מן המניין יכלול דיון בנושאים שצוינו על ידי הגוף המוסמך שביקש את כינוס האסיפה, וכן כל נושא אחר עליו תחליט הנהלת האגודה.
44. כל החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית תחייב את כל חברי האגודה בין אם נכחו בה ובין אם נעדרו ממנה, בין אם השתתפו בהצבעה ובין אם לא השתתפו בה, בין אם הצביעו בעד החלטה ובין אם הצביעו נגדה או נמנעו מהצבעה.
 

ב. הנהלת האגודה: 

45. ההנהלה היא הגוף המייצג והמנהל את האגודה. היא תפעל למען קידום מטרותיה.
46. ההנהלה מוסמכת לנהל את כל ענייניה של האגודה ולעשות את כל הדרוש לצורך קידום ומימוש מטרותיה של האגודה כפי שהוגדרו בתקנון וכפי שתהיינה מעת לעת.
47. בהנהלה האגודה יכהנו: יו"ר האגודה(חבר בסיווג מדריך), שני סגני היו"ר(חברים בסיווג מדריך) ושישה ראשי החטיבות ובסה"כ 9 חברי הנהלה. בשנה השלישית לכהונת ההנהלה יתכן ויתווסף להנהלת האגודה חבר הנהלה נוסף, הוא יו"ר האגודה אשר נבחר על ידי האסיפה הכללית וכהונתו תתחיל רק לאחר סיום כהונת היו"ר המכהן. עד לתחילת כהונתו של היו"ר הנבחר בתום שנת החפיפה, יכהן היו"ר הנבחר כסגן ליו"ר המכהן. אם היו"ר הנבחר אינו חבר ההנהלה בעת בחירתו, הוא ימונה לחבר הנהלה על כן במהלך שנת החפיפה תמנה ההנהלה 10 חברים. בכל מקרה של שוויון קולות בהצבעה בהנהלה בה חברים 10 חברים, יהיה ליו"ר המכהן קול נוסף.
48. (א) חברי ההנהלה יבחרו ע"י האסיפה הכללית לתפקידיהם בבחירות אישיות, ישירות  וחשאיות ובכל 4 שנים. בחירתם לתפקידם על ידי האסיפה הכללית תהווה גם בחירה לחברות בהנהלת האגודה, ולא ישמש מי מהם בתפקידו מבלי להיות חבר בהנהלת האגודה.
(ב) יו"ר האגודה יבחר ע"י האסיפה הכללית לתפקידו בבחירות אישיות, ישירות וחשאיות ובכל 4 שנים. הבחירות ליו"ר האגודה תתקיימנה בתום השנה השלישית לכהונת ההנהלה. בשנת החפיפה, עד לתחילת כהונתו, ילמד היו"ר הנבחר את התפקיד בצמידות ליו"ר המכהן וישמש כחבר מן המניין בהנהלת האגודה.ליו"ר האגודה יכול להבחר רק חבר בסיווג חברות מדריך.
(ג) במידה ויו"ר האגודה המכהן יתפטר ו/או יודח מתפקידו במועד כלשהו לאחר מינויו של היו"ר הנבחר לתקופת חפיפה, תקוצר שנת החפיפה והיו"ר הנבחר יתחיל בתפקידו כיו"ר האגודה.     
49. ההנהלה תכהן במשך ארבע שנים ברציפות, עד לבחירת הנהלה חדשה ע"י האסיפה הכללית.
50. לא יבחר להנהלה חבר אשר לגביו קיים חשש שלא יוכל למלא את תפקידיו ואת חובותיו הנובעות מתפקידיו בשל ניגוד עניינים לפעולות האגודה ומטרותיה, אם בשל עניין אישי שלו, או בשל התחייבות או נאמנות כלפי האחר, או מכל סיבה אחרת.
51. חבר הנהלה, אשר קיים חשש שימצא במצב של ניגוד עניינים בנוגע לעניין מסוים העומד לדיון ו/או החלטת ההנהלה, לא ייקח חלק באותם דיונים ו/או החלטות.
52. האסיפה הכללית תהא רשאית להעביר מתפקידו חבר הנהלה, אשר לגביו יוחלט כי חרג מטוהר המידות ו/או בשל ניגוד עניינים הוא אינו  מסוגל לבצע את תפקידו כראוי.  2 שניים מחברי ההנהלה ו/או עשירית מחברי האגודה ו/או ועדת הביקורת רשאים יהיו להביא להחלטת האסיפה בקשה להעברתו מתפקידו של חבר הנהלה בשל חשש לחריגה מטוהר המידות או לניגוד עניינים.
53. במקרה של העברת חבר הנהלה מתפקידו בשל חשש לניגוד  עניינים ייבחר לו מחליף ע"י האסיפה הכללית אשר תכונס לא יאוחר מ –60 יום לאחר העברתו מתפקידו. עד לבחירת מחליף תמשיך ההנהלה לכהן בהרכב מצומצם.
54. פסקה כהונתו של חבר הנהלה מסיבה כלשהי ושלא בשל ניגוד עניינים, יצורף להנהלה המועמד לתפקידו של חבר ההנהלה שפסקה כהונתו, אשר בבחירות האחרונות קיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחר החבר שנבחר. אם אין מועמד כזה בנמצא –תקרא האסיפה הכללית לשם בחירת חבר הנהלה חדש.
55. ההנהלה רשאית להאציל מסמכויותיה, כולן או מקצתן, לאחד או אחדים מחברי ההנהלה בלבד. האצלה זו תעשה בכתב ותרשם בפנקס ההחלטות של ההנהלה.
56. ההנהלה רשאית למנות ועדות משנה מקרב חבריה בהתאם לצורכי האגודה, על פי סמכויות אשר ניתנו בכתב מינוי. כמו כן רשאית היא לבטלן, לשנות הרכבן ולהגדיר מחדש את סמכויותיהן.
57. ההנהלה רשאית לרכוש ולמכור נכסים בשם האגודה, באישור האסיפה הכללית.
58. ההנהלה תקבע סכום דמי חברות לאגודה, דמי ניהול עבור פעולות מיוחדות, השתתפות בכנסים, הרצאות, סדנאות וכד'.
59. חתימת יו"ר האגודה או אחד מסגני היו"ר יחד עם חתימת הגזבר הכללי, בצירוף חותמת האגודה, תחייב את האגודה.
60. החלטות ההנהלה תתקבלנה ברוב קולות הנוכחים בהצבעה ובלבד שנכחו לפחות מחצית מחברי ההנהלה. במקרה של הצבעה שקולה, יכריע יו"ר האגודה.
61. המנהל האדמיניסטרטיבי של האגודה או מי שימונה  בידי יו"ר האגודה ינהל את פרוטוקול ישיבות ההנהלה.
62. ההנהלה תקבע את הקריטריונים לקבלה לאגודה ולמעבר מסיווג חברות אחד למשנהו, ותהא רשאית להתקין תקנות לעניין זה אשר יקראו "תקנות הרישום והמעבר". שינויים בתקנות הרישום והמעבר יכנסו לתוקף לאחר פרסומם במידעון שמפיצה האגודה ובאתר האינטרנט שלה..
63. בקביעת הקריטריונים לקבלה לאגודה ולמעבר מסיווג אחד למשנהו, תיקח ההנהלה בחשבון את תנאי ההכרה או רישוי של המוסדות הממלכתיים הממונים על הרשאת העיסוק בתרפיה ביצירה והבעה.
64. הנהלת האגודה רשאית להרחיק חבר אגודה בהתאם להמלצת ועדת האתיקה או בהתאם לעילות להפסקת חברות של חבר באגודה לפי תקנון זה. בכפוף למתן הודעה זמן סביר מראש וקיום זכות שימוע כדין לחבר טרם קבלת ההחלטה.  החלטה על הרחקת חבר לתקופה מסוימת או לצמיתות תתקבל ברוב של שני שליש מחברי ההנהלה בהרכבה המלא. על החלטת הרחקה רשאי החבר המורחק לערור בפני האסיפה הכללית. הערר יוגש להנהלת האגודה עד 30 יום מהחלטתה, והיא תכנס את האסיפה הכללית לדיון מיוחד בערר עד 30 ימים לאחר מכן. החלטת האסיפה הכללית בערר תתקבל ברוב קולות רגיל של קולות הנוכחים.
65. החלטות ההנהלה תרשמנה בפנקס ההחלטות על ידי המנהל האדמניסטרטיבי של האגודה או מי שימונה בידי יו"ר האגודה.
66. כהונתו של חבר בהנהלת האגודה תופסק באחת מאלה:

א. הוכרז כ פסול דין או חלה ברוחו.
ב. הודיע להנהלת האגודה בכתב על התפטרותו ולא יחזור בו בתוך 48 שעות.
ג. הורד דירוג חברותו באיגוד.
ד. הורשע בעבירה פלילית אשר יש עמה קלון. ההחלטה אם בעבירה מסוימת יש משום קלון הינה בסמכות היועץ המשפטי של האגודה.
ה. האסיפה הכללית החליטה להדיחו.

67. הנהלת האגודה תמסור לועדת הביקורת כל מסמך ממסמכי האגודה או כל מסמך אחר שברשותה, וזאת בתוך 7 ימים מדרישת ועדת הביקורת.
 

ג. הגזבר הכללי של האגודה: 

68. כספי האגודה ינוהלו ע"י הגזבר הכללי של האגודה.
69. ההנהלה רשאית למנות גזבר כללי מבין חברי האגודה או גזבר כללי  מקצועי אשר יועסק בשכר ואינו חבר האגודה ע"פ שיקול דעתה.
70. המנהל האדמניסטרטיבי של האגודה או מי שימונה בידי יו"ר האגודה יהא ממלא מקומו של הגזבר הכללי  בהעדרו.
71. הגזבר הכללי לא יכהן כחבר הנהלה ולא תהיה לו זכות הצבעה בישיבותיה.
72. תפקידי הגזבר הכללי:

           א. לשמור על ניהול שוטף וחוקי של כספי האגודה.
           ב. לתקצב את עלויות פעולת האגודה.
           ג. לפקח על ניהול המאזנים והדו"חות הנדרשים ע"פ חוק.
           ד. לפקח על ניהול חוזים עסקיים כגון העסקת עובדים בשכר, רכישה ו/או השכרת שירותים ונכסים.
           ה. לפקח על הפעילות העסקית של האגודה ע"פ סמכויותיה בסימן ד' לעיל.
 

ד. מזכירות האגודה: 

73. מזכירות האגודה תנוהל ע"י  מנהל אדמיניסטרטיבי מקצועי אשר יועסק בשכר ואשר אינו חבר האגודה.
74. בהעדר  מנהל אדמיניסטרטיבי מקצועי תנוהל המזכירות ע"י מזכיר כללי אשר ימונה ע"י ההנהלה מקרב חברי האגודה.
75. תפקידי המתאם הארגוני המנהל האדמיניסטרטיבי יוגדרו ע"י ההנהלה.
76. תפקידי המזכירות:

        א. רישום סדרי המנהל שיקבעו ע"י מוסדות האגודה ב"ספר נהלים".
        ב. ניהול פנקס חברים הכולל את הפרטים הבאים לגבי כל חבר:
                 1. שם, מספר זהות ומען המגורים.
                 2. תאריך תחילת חברות.
                 3. סיווג חברות.
                 4. תאריך סיום חברות.
                 5. ברישום פנקס החברים יונהג מיון למחוזות.  שיוךהחברים למחוזות יתבצע ע"פ מקום מגורים.
       ג. ניהול פנקס החלטות ורישום החלטות האסיפה הכללית וההנהלה.
           ביצוע הוראות ההנהלה.
 

ה. ועדת הביקורת 

77. האסיפה הכללית תבחר בועדת ביקורת שתורכב משלושה עד חמישה חברים. לחלופין, רשאית האסיפה הכללית למנות רואה חשבון אשר ימסרו לו כל סמכויות וחובות ועדת הביקורת. 
78. ועדת הביקורת תבחר לתקופת כהונה של ארבע שנים.
79. ועדת הביקורת תבחר בישיבתה הראשונה לאחר בחירתה, יושב ראש מבין חבריה בסיווג חברות מדריך.
80. כל דבר שנדון בועדת הביקורת, וכן כל החלטותיה, ירשמו בספר הפרוטוקולים של ועדת הביקורת ויחתמו על-ידי כל חברי הועדה שנכחו בישיבה זו.
81. החלטות ועדת הביקורת יתקבלו ברוב דעות חבריה.
82. ועדת הביקורת תעביר את ממצאיה להנהלת האגודה לדיון. דיון זה יתקיים תוך חמישה עשר יום מההעברה, בנוכחותה של ועדת הביקורת או בהעדרה, כפי שתחליט ועדת הביקורת.
83. העבירה ועדת הביקורת את ממצאיה להנהלה ולא הגיעה לוועדה תגובת ההנהלה, או שתגובת ההנהלה לא סיפקה את ועדת הביקורת, רשאית הועדה לדרוש כינוס אסיפה כללית.
84. חברי ועדת הביקורת לא ישתתפו בישיבות ההנהלה אלא אם זומנה הישיבה על-פי דרישת ועדת הביקורת, או אם זומנה ועדת הביקורת לישיבה ע"י יושב ראש ההנהלה.
85. ועדת הביקורת תמציא דין וחשבון לאסיפה הכללית השנתית ולאסיפה כללית מיוחדת אשר תיקרא לפי דרישתה. 
86. תפקידי ועדת הביקורת:

         א. לבחון את תקינות פעולות האגודה ומוסדותיה מבחינה כלכלית, מבחינת היעילות וטוהר המידות.
         ב. לבחון אם פעולות האגודה ומוסדותיה  תואמים את החלטותיהם ואם ביצועם תקין.
         ג. לקבל תלונות מחברי האגודה כלפי רשויותיה ומוסדותיה ולדון בהן.
         ד. לפקח על ניהול תקציב האגודה.
         ה. ועדת הביקורת לא תפעל כרשות מבצעת אלא כרשות מבקרת בלבד, על-פי הסמכויות שהוקנו לה בתקנון זה.
         ו. ועדת הביקורת תדאג כי  יוכנו דו"חות כספיים כחוק על ידי רואה חשבון מוסמך.
         ז. לפרסם דין וחשבון בעלון המידע, ע"פ שיקול דעתה.

87. ועדת הביקורת תהא רשאית:

א. להיוועץ בעו"ד האגודה במקרה של ניגוד עניינים מהותי, אף ללא הסכמת ההנהלה.
ב. להטיל על אחד מחבריה לבדוק נושא מסוים שהוא בתחום טיפולה; משהחליטה על-כך הועדה יגישו לו רשויות האגודה את מלוא עזרתם לביצוע המטלה שהוטלה עליו.

88. פסולים לחברות בועדת הביקורת:
      א. חברי הנהלה בתקופת כהונתם וכן במהלך שנתיים לאחר סיום כהונתם.
      ב. בן זוג, ילד או בן זוגו, אח, הורה, הורה של בן זוג של חבר הנהלת האגודה.
      ג. אלה הפסולים לכהן בהנהלת האגודה שלא מחמת סיווג חברותם.
      ד. בעלי זכות חתימה באגודה או עובדים שכירים באגודה.
 

ו. ועדת האתיקה 

89. ועדת האתיקה תמנה שלושה עד חמישה חברים, כאשר יו"ר הועדה יהיה חבר בסיווג חברות "מדריך".
90. ועדת האתיקה תבחר ע"י האסיפה הכללית  אחת לארבע שנים.
91. תפקידי ועדת האתיקה:

א. פיקוח על טוהר מידות של חברי האגודה ופעילותם לפי כללים אתיים ראויים לעוסקים בתרפיה ביצירה והבעה.
ב. גיבוש ועדכון תקנון האתיקה של האגודה תוך זיקה לתקנוני אתיקה של איגודים מקצועיים מקבילים בישראל ובעולם, והבאתו לאישור האסיפה הכללית.
ג. דיון בתלונות על חברים או מועמדים לחברות בנושא התנהגות שאינה אתית. הועדה רשאית להמליץ להנהלת האגודה על הרחקת חבר אשר הפר באופן מהותי את תקנון האתיקה וחרג מטוהר המידות הראוי לעוסקים בתרפיה ביצירה והבעה. במידה ותועבר המלצה כזו, תכונס הנהלת האגודה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ - 14 יום מיום מתן ההמלצה.
ד. לוועדה סמכות להשעות חבר אגודה בשל הפרת תקנון האתיקה וחריגה מטוהר המידות הראוי וזאת למשך 60 ימים או עד להחלטת הנהלת האגודה, לפי המוקדם. החלטה זו תתקבל ברוב רגיל של כל חברי הועדה.

92. ועדת האתיקה תמציא דין וחשבון לאסיפה הכללית השנתית. הדו"ח יימסר ליו"ר האגודה, ויוצג על ידו במהלך האסיפה.
93. לאחר אישורו בידי רשם העמותות תקנון האתיקה של האגודה:

א. מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האגודה ומחייב את כל חבריה.
ב. יפורסם בעלון המידע (מידעון) של האגודה, או באתר האינטרנט של האגודה.
 

ז. ועדת רישום ומעבר 

94. לכל חטיבה באגודה תהא ועדת רישום ומעבר.
95. כל ועדת רישום ומעבר תמנה בין שלושה לחמישה חברים, אשר ימונו ע"י ההנהלה.
96. בוטל.
97. לא ייבחר לועדת רישום ומעבר חבר אשר קיים לגביו חשש שלא יוכל למלא את תפקידיו ואת חובותיו הנובעות מתפקידיו בשל ניגוד עניינים לפעולות האגודה ולמטרותיה, אם בשל עניין אישי שלו, או בשל התחייבות או נאמנות כלפי אחר, או מכל סיבה אחרת.
98. חבר ועדת רישום ומעבר, אשר קיים חשש שימצא במצב של ניגוד עניינים בנוגע לעניין מסוים העומד לדיון ו/או החלטת הועדה, לא ייקח חלק באותם דיונים ו/או החלטות.
99. סמכויות ועדת רישום ומעבר:

א. ועדת הרישום ומעבר תדון ותהה רשאית להחליט בבקשות של מטפלים ביצירה והבעה להתקבל לחברות באגודה, או לעבור מסיווג חברות אחד למשנהו, וזאת לפי התנאים לחברות באגודה כפי שנקבעו ע"י ההנהלה בתקנות הרישום והמעבר.
ב. ועדת רישום ומעבר רשאית לבטל ו/או להפוך החלטה שלה, באם התגלה כי זאת התקבלה על סמך נתונים מהותיים שגויים, לרבות אם נמצא כי הפונה המציא תעודות כוזבות ו/או רכש אותן שלא כדין.
ג. ועדת רישום ומעבר תפקח על ניהול פנקס החברים.
 

ח. ועדת ערר לרישום מעבר (ועדת חריגים): 

100. ועדת הערר תהה משותפת לכל החטיבות, ותמנה בין שלושה לחמישה חברים אשר ימונו ע"י ההנהלה, יו"ר הועדה יהיה בסיווג "מדריך".
101. ההנהלה תמנה מבין חבריה מתאם, אשר ישתתף בישיבות הועדה אולם לא  תהיה  לוזכות הצבעה.
102. לא ייבחר לועדת ערר חבר אשר קיים לגביו חשש שלא יוכל למלא את תפקידיו ואת חובותיו הנובעות מתפקידיו בשל ניגוד עניינים לפעולות האגודה ולמטרותיה, אם בשל עניין אישי שלו, או בשל התחייבות או נאמנות כלפי אחר, או מכל סיבה אחרת.
103. חבר ועדת ערר, אשר קיים חשש שימצא במצב של ניגוד עניינים בנוגע לעניין מסוים העומד לדיון ו/או החלטת הועדה, לא ייקח חלק באותם דיונים ו/או החלטות.
104. סמכויות ועדת הערר:

א. ועדת הערר תדון ותהא רשאית להחליט בבקשות יוצאות דופן לקבלה לחברות ו/או שינוי סיווג, אשר לא נמצא להן מענה בתקנות הרישום והמעבר ו/או שתקנות הרישום והמעבר אינן מאשרות קבלה לחברות או שינוי סיווג.
ב. ועדת הערר רשאית לבטל ו/או להפוך החלטת ועדת רישום ומעבר.
ג. ועדת הערר תמציא דו"ח מנומק לקבלה חריגה של פונה או להחלטה לבטל קבלה של חבר ו/או להפוך החלטת רישום ומעבר להנהלה ולועדת רישום ומעבר.
ד. ועדת הערר רשאית לבטל ו/או להפוך החלטה שלה, באם התגלה כי זאת התקבלה על סמך נתונים מהותיים שגויים או כוזבים, לרבות אם נמצא כי הפונה המציא תעודות כוזבות ו/או רכש אותן שלא כדין.
 

ט. חטיבות 

105. בראש כל חטיבה יעמוד ראש חטיבה.  ראש החטיבה יבחר ע"י האסיפה הכללית מתוך החטיבה עצמה ויהיה בסיווג חברות " מדריך".
106. ראש חטיבה ייצג את צרכי החטיבה בישיבות ההנהלה.
107. כל חטיבה רשאית ליזום פעילויות אקדמאיות ומקצועיות ייחודיות לחברי החטיבה, כגון: כנסים ימי עיון וכד'.
108. פעילות ייחודית לחטיבה או לחבריה הכרוכה בעלויות כספיות, תחייב את אישור ההנהלה.
109. ראש חטיבה אינו יכול  לכהןבתפקיד יו"ר או סגן יו"ר האגודה במקביל.
 

סימן ו: בוטל 

110. בוטל.
111. בוטל.
 

סימן ז: חברות באגודה 

112. מספר חברי האגודה לא יפחת משבעה.
113. החברות באגודה היא אישית, אינה ניתנת  להעברה ואינה עוברת בירושה.
114. סיווג החברות באגודה יונהג על-פי ניסיון מקצועי מוכח בהתאם לאמור בתקנון זה.
115. סיווג החברות יהיה כדלהלן:

א. חבר
ב. מדריך: סיווג המדריך יהיה תקף לשנה קלנדרית (לועזית) אחת ויחודש מדי שנה עם תשלום דמי חבר לאגודה. חבר אשר קיבל תואר מדריך לראשונה, יהיה זה בתוקף מיום הנתנו ועד לתום השנה בה ניתן.

116. קבלת חברים:

א. יוכל להתקבל כחבר באגודה כל אדם אשר מלאו לו לפחות 21 שנים, אשר קיבל הכרה או תעודת מטפל ביצירה והבעה או מטפל באמנות מטעם משרד הבריאות, או מי שעומד בקריטריונים המקצועיים כמפורט בס"ק ב' להלן.
ב. קריטריונים לקבלה:

1. בעל תואר שני באחד מתחומי הטיפול באמנויות, או תואר ראשון  ותעודת סיום לימודי תעודה באחד מתחומי הטיפול באמנויות, כל אלה מאת מוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל, כאשר היקף הלימודים בתחום הטיפול באמנויות הינו 1,100 שעות הוראה לפחות (לא כולל הכשרה מעשית). 
או-
2. על תואר שני באחד מתחומי הטיפול באמנויות או תעודת סיום לימודי תעודה באחד מתחומי הטיפול באמנויות, מאת מוסד מחוץ לישראל, אשר ועדת הרישום ומעבר הכירה בלימודיו כשווי ערך לתוכנית הכשרה במוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל.
או-
3. בעל תואר-שני או תעודת סיום לימודי תעודה באחד מתחומי הטיפול באמנויות, מאת מוסד מחוץ לישראל המוכר ע"י הרשויות המוסמכות במדינה בה למד.
4. תנאים נוספים הנדרשים מן המועמד בו התקיים אחד התנאים כבס"ק 1-3 לעיל:
(א)   בעל ניסיון מעשי בתחום האומנות הרלוונטי לחטיבה הטיפולית אליה המועמד מבקש להתקבל, של 500 שעות לפחות.  מתוך 500 שעות הניסיון כנ"ל, לפחות 300 שעות תושלמנה לפני תחילת הלימודים בטיפול באמנות. יתר השעות (200 במספר) ניתן להשלים במהלך הלימודים, אך לא כחלק מהם.
(ב)   המועמד ימציא אישור רשמי על הכשרה מעשית במוסד ציבורי של לפחות 750 שעות, במסגרת תכנית ההכשרה לטיפול באמנויות או לאחריה, בתחום הרלוונטי לחטיבה אליה המועמד מבקש להתקבל. ההכשרה המעשית תתבצע במוסד רפואי, חינוכי או שיקומי, בפיקוח הדרכה קלינית.
(ג)   בקשת החברות תאושר לאחר שהוכח כי המועמד עומד בדרישות הרישום ולאחר תשלום דמי חבר.
(ד)  ועדת הרישום והמעבר תהא רשאית לסרב לקבל אדם כחבר באגודה באם היא סבורה שקבלתו נוגדת את טובת האגודה ו/או טובת החברים בה. החלטה זו כפופה לזכות ערר לועדת הערר.

 

סימן ח: פקיעת חברות באגודה 

117. חבר רשאי לפרוש בכל עת מן האגודה. הפסקת חברותו תיכנס לתוקף 48 שעות לאחר מסירת הודעה בכתב למזכירות האגודה.
118. פטור/ הנחה / תשלומים של דמי חבר יינתנו רק בנסיבות מיוחדות. חבר המבקש הקלות בתשלום יגיש בקשה בכתב להנהלה. תשובה תינתן לאחר התייעצות עם הגזבר הראשי.
119. ההנהלה רשאית להציע לאסיפה הכללית להפסיק את חברותו של אדם באגודה בשל אחת מהעילות הבאות:

1. החבר אינו משלם לאגודה את חובותיו.
2. החבר הפר באופן מהותי את הוראות תקנון זה או את הוראותיה של האסיפה הכללית.
3. החבר הפר באופן מהותי את הוראות תקנון האתיקה של האגודה.
4. החבר פועל שלא ביושר  כלפי האגודה, או פוגע בענייניה או בענייני חבריה או שפועל בניגוד עניינים.
5. החבר הורשע בעבירה שיש בה קלון.
6. לא יוצא חבר משורות האגודה אלא לאחר שניתנה לו הודעה זמן סביר מראש והוזמן לשימוע בפני ההנהלה לפי הכתובת האחרונה שמסר, ובמסגרתו ניתנה  לו הזדמנות נאותה לשמוע את העומד כנגדו ולהשמיע את טענותיו, וביחס לעילות א-ד ניתנה לחבר התראה וניתן לו זמן סביר לתיקון המעוות
7. הפסקת חברות באגודה יכולה להיעשות לתקופה מסוימת או לצמיתות.
8. החלטת ההנהלה על הפסקת חברות תובא בפני האסיפה הכללית לאישורה.
 

סימן ט: זכויות החברים 

120. להשתתף בכל פעילויות האגודה.
121. להשתתף, באסיפה הכללית של האגודה.
123. חברים בעלי כרטיס חבר בתוקף רשאים להצביע ולבחור בבחירות  למוסדות האגודה.
חבר אשר לא שילם דמי חבר לפחות במשך 6 חודשים, לא יפורסם שמו  באלפון אשר מופץ על ידי האגודה, ובאתר האינטרנט של האגודה.
 

סימן י: הזכות להיבחר למוסדות האגודה 

124. הזכות להיבחר ליו"ר או סגן יו"ר האגודה, ליו"ר ועדת האתיקה, ליו"ר ועדת הביקורת,  ליו"ר ועדת ערר לרישום ומעבר ולתפקיד ראש חטיבה, עומדת לבעלי סיווג "מדריך" בלבד. 
125. בוטל.
126. בוטל.
127. לא ייבחר ולא יתמנה חבר בכפל תפקידים במוסדות האגודה.
 

סימן יא: חובות החברים 

128. לשמור על האינטרסים של האגודה ולפעול למען קידומם.
129. להקדיש ממרצם וזמנם לקידום פעולות האגודה בין ע"י השתתפות פעילה ובין ע"י גיוס אחרים למען קידום האינטרסים של האגודה.
130. לפעול ע"פ התקנון וע"פ החלטות האסיפה ומוסדות הארגון.
 

סימן יב: פירוק האגודה 

131. האסיפה הכללית רשאית להחליט על פירוק האגודה ברוב מיוחד של 70% מקולות הנוכחים.
132. החלטה זו תמומש תוך 21 יום.
133. במקרה של פירוק האגודה, יועברו נכסיה למוסד ציבורי מוכר בעל מטרות דומות. 
 

סימן יג: שינוי התקנון 

134. החלטה על שינוי תקנון תהה ברת תוקף:
       1. אם התקבלה על ידי האסיפה הכללית ועל ידה בלבד, ברוב מיוחד של 70% מקולות הנוכחים.
       2. אם אושרה על ידי רשם העמותות.