מסמכים והחלטות

ועדת התעסוקה:

כיצד לכתוב קורות חיים

עדכון חוזר מנכ"ל מטפלים בהבעה ויצירה - משרד הבריאות    21.09.2010

חוברת קווים מנחים תשע"ח

הנחיות לקליטת מטפלים באמצעות אמנויות במערכת החינוך

מחוון לקליטת מטפלים משרד החינוך 2018

קריטריונים להכנסת סטודנטים מטיפול באמצעות אמנויות להתנסות בעבודה מעשית במערכת החינוך 

עצות לפתיחת קליניקה פרטית

עצות והמלצות להתנהלות מול חברות ביטוח פרטיות 

הנחיות לאופן ניצול התקציב השקלי להכלה ושילוב של תלמידים שוני צרכים בחינוך הרגיל

תיקון לחוק חינוך מיוחד - תשע"ח - 2018

מכתב למטפלים בנוגע לתקצוב טיפולים במסגרת סל ההכלה 2019

מכתב של משרד החינוך למפקחים ומנהלים בנוגע  לשימוש בתקציב במסגרת סל ההכלה 2019

המועצה העליונה:

הסבר על המועצה העליונה לטיפול באמצעות אומנויות בישראל

מתווה להדרכה עבור מטפלים באמצעות אמנויות

מתווה שנה ג' - שנת הכשרה מעשית מתקדמת 

רשימת דרוג כתבי עת מובילים בתחום הטיפול באמצעות אמנויות

פרוטוקול ישיבת מועצה עליונה 27 אפריל 2017

פרוטוקול ישיבת מועצה עליונה 16 נובמבר 2017 

פרוטוקול ישיבת מועצה עליונה 10 מאי 2018 

פרוטוקול ישיבת מועצה עליונה 21 מאי 2020 

פרוטוקול ישיבת מועצה עליונה 22 אפריל 2021

הנחיות מקצועיות:

טיפול באמצעות אמנויות - הגדרה ואמות מידה מקצועיות