מעמד מדריכ/ה

מה נדרש מ'מתמחה להדרכה' כדי להגיע למעמד 'מדריכ/ה'?

מטפלים באמצעות אמנויות, חברי יה"ת במעמד 'מתמחה להדרכה' שסיימו תהליך של שנתיים לפחות ולאחר שמולאו התנאים המפורטים במעמד 'מתמחה להדרכה', רשאים להגיש בקשה למעמד 'מדריכ/ה' ביה"ת.

א.    במהלך שנתיים יש להדריך לפחות 4 מודרכים - בכל שנה מתוכן יש להדריך לפחות 2 מטפלים/סטודנטים לטיפול באמצעות אמנויות - שניים לפחות מחטיבה הזהה לחטיבה של מבקש המעמד והשניים האחרים יכולים להיות מחטיבות אחרות.

ב.    במהלך שנתיים במעמד 'מתמחה להדרכה' יש לקבל לפחות 50 שעות 'הדרכה על הדרכה' לפי הפרוט:

 - חצי משעות (לפחות) ההדרכה צריכות להיות שעות הדרכה פרטניות והשאר יכולות להיות שעות הדרכה בקבוצה.

 - חצי מהשעות (לפחות) צריכות להינתן ע"י מדריך מוסמך יה"ת מתחום זהה לשל המבקש והשאר יכולות להיות שעות הדרכה 

   ממקצועות אחרים באמנויות או בריאות הנפש המוסמכים להדרכה.

נתונים לבקשה למעמד 'מדריכ/ה' 

1. הגשת בקשה למעמד 'מדריכ/ה' על גבי הטפסים טופס 13 +טופס 13.1

2. תשלום עבור הגשת הבקשה בסך 50 ש"ח לתשלום לחצו כאן 

מה מקנה מעמד 'מדריכ/ה' ביה"ת?

  1. עם אישור מעמד 'מדריכ/ה' יעודכן המעמד במאגר המטפלים ביה"ת.
  2. קבלת תעודת מדריכ/ה מיה"ת.
  3. במעמד 'מדריכ/ה' ביה"ת , רשאי/ת מטפל/ת להדריך מודרכים הדרכה רגילה (לא 'הדרכה על הדרכה').

לתשלום 50 ש"ח עבור הגשת בקשה לחצו כאן

מטפל/ת במעמד 'מדריכ/ה', יכול/ה להתקדם למעמד 'מדריכ/ה בכיר/ה'