מעמד מדריך

מה נדרש מ'מתמחה להדרכה' כדי להגיע למעמד 'מדריך'?

מטפלים באמצעות אמנויות, חברי יה"ת במעמד 'מתמחה להדרכה' שסיימו תהליך של שנתיים לפחות ולאחר שמולאו התנאים המפורטים במעמד 'מתמחה להדרכה', רשאים להגיש בקשה למעמד 'מדריך' ביה"ת.

א.    במהלך שנתיים יש להדריך לפחות 4 מודרכים - בכל שנה מתוכן יש להדריך לפחות 2 מטפלים/סטודנטים לטיפול באמצעות אמנויות - שניים לפחות מחטיבה הזהה לחטיבה של מבקש המעמד והשניים האחרים יכולים להיות מחטיבות אחרות.

ב.    במהלך שנתיים במעמד 'מתמחה להדרכה' יש לקבל לפחות 50 שעות 'הדרכה על הדרכה' לפי הפרוט:

- 25 ש' לפחות יהיו בהדרכה פרטנית / קבוצתית ממדריך מוסמך יה"ת (במעמד 'מדריך מומחה') מאותו תחום בטיפול באמצעות אמנויות של מבקש הבקשה.

- 25 ש' לפחות יהיו בהדרכה פרטנית / קבוצתית ממדריך מוסמך יה"ת (במעמד 'מדריך מומחה') מתחום אחר בטיפול באמצעות אמנויות משל המבקש, או ממדריך מוסמך באחד ממקצועות בריאות הנפש.

נתונים לבקשה למעמד 'מדריך' 

הגשת בקשה למעמד 'מדריך' על גבי הטפסים טופס 13 +טופס 13.1

מה מקנה מעמד 'מדריך' ביה"ת?

  1. עם אישור מעמד 'מדריך' יעודכן המעמד במאגר המטפלים ביה"ת.
  2. קבלת תעודת מדריך מיה"ת.
  3. במעמד 'מדריך' ביה"ת , רשאי מטפל להדריך מודרכים הדרכה רגילה (לא 'הדרכה על הדרכה').

מטפל במעמד 'מדריך', יכול להתקדם למעמד 'מדריך מומחה' (פרטים יובאו בהמשך)