מעמד מדריך

כאגודה מקצועית המעודדת את חבריה להתפתחות מקצועית, מעניקה י.ה.ת את האפשרות לחבריה המעוניינים בכך ואשר צברו ניסיון מקצועי וותק כמטפלים בפועל, להתקדם במסלול הכשרה מעשי, עד לקבלת מעמד של מדריך.

המסלול מורכב משני שלבים הכרחיים:

1.קבלת מעמד של 'מתמחה להדרכה'.

2.קבלת מעמד 'מדריך'.

מעמד החבר בי.ה.ת מוטבע על גבי כרטיס החבר.

 

מעבר למעמד 'מתמחה להדרכה'

מי יכול לקבל מעמד של 'מתמחה להדרכה'?

מטפלים באמצעות אמנויות, חברי י.ה.ת, שצברו וותק בעבודה טיפוליתבמסגרות ציבוריות (וותק המורכב משעות טיפול קליניות ושעות הדרכה) לפי מפתח השעות שנקבע.

מה נדרש ממועמד כ'מתמחה להדרכה'?

מועמד כ"מתמחה להדרכה" נדרש להדריך מטפלים או סטודנטים, במקומות עבודה או באופן פרטי, תוך כדי קבלת 'הדרכה על הדרכה'*.

 מה התנאים למעבר למעמד 'מתמחה להדרכה'?

 1. ותק של 5 שנים לפחות בעבודה טיפולית במוסדות ציבוריים (מסיום ההכשרה).
 2. וותק של 3 שנים לפחות כחבר ב- י.ה.ת.
 3. אישור על 3000 שעות עבודה קליניות לפחות במוסדות ציבוריים.
 4. אישור על 300 שעות הדרכה לפחות, ממדריכים מוסמכים (בפועל**), לפי החלוקה הבאה:
  • 150 שעות הדרכה לפחות ממדריך/ה בתחום ההתמחות של המבקש, שאר שעות ההדרכה יכולות להיות ממדריכים מתחומים אחרים בטיפול באמנויות או ממקצועות בריאות הנפש.
  • 150 שעות לפחות של הדרכה פרטנית. יתר שעות ההדרכה יכולות להיות בקבוצת הדרכה.

לכל אחד מהתנאים לעיל יש לצרף אישור/תעודה.

 כיצד לפנות לי.ה.ת בבקשה להתקבל למעמד 'מתמחה להדרכה'?

 יש למלא את טופס 12 ולשלוח לי.ה.ת.

תשובה בגין המועמדות תשלח לפונה תוך 30 יום. במקרה של תשובה שלילית ניתן לפנות לועדת חריגים לדיון חוזר בבקשה (להגשת פניה לי.ה.ת בנושאי רישום וקבלה הכנסו לדף צור קשר). 

* הדרכה על הדרכה רשאי לתת מטפל בעל תעודת מדריך בפועל, במשך חמש שנים מיום קבלת מעמד המדריך. ניתן לבדוק באתר י.ה.ת את סטטוס המדריך.

** מדריך י.ה.ת -  מדריך בפועל המשלם דמי חבר לי.ה.ת באופן שוטף. ניתן לבדוק באתר י.ה.ת את סטטוס המדריך.

 

מעבר למעמד 'מדריך'

 מה התנאים למעבר ממעמד של 'מתמחה להדרכה' למעמד 'מדריך'?

 עם קבלת אישור למעמד 'מתמחה להדרכה' רשאי/ת מטפל/ת להמשיך בתהליך ההסמכה למעמד 'מדריך' לפי הנוהל הבא:

 1. במשך תקופה של שנתיים לפחות יש להדריך, מידי שנה, לפחות 2 מטפלים/סטודנטים לטיפול באמצעות אמנויות.
 1. במהלך השנתיים יש לקבל לפחות 25 שעות 'הדרכה על הדרכה' ממדריך** וותיק ומוסמך בפועל.

מה סה"כ השעות הנדרשות לצורך קבלת הכרה כ'מדריך'?

סה"כ יש להדריך בפועל, במשך שנתיים, לפחות 4 מודרכים, ולקבל לפחות 50 שעות של 'הדרכה על הדרכה', לפי החלוקה הבאה:

 1. 25 שעות לפחות בהדרכה פרטנית/אישית. יתר השעות יכולות להיות בקבוצה של עד 5 מודרכים.
 1. 25 שעות לפחות ממדריך** וותיק ומוסמך בטיפול באמצעות אמנויות באותה חטיבה של מבקש הבקשה. יתר שעות ה'הדרכה על הדרכה' יכולות להיות ממדריך מוסמך מתחום אחר בטיפול באמצעות אמנויות משל המבקש או ממדריך מוסמך באחד ממקצועות בריאות הנפש.

*** בפסיכודרמה – מטפלים בשלב 'מתמחה להדרכה' מומלץ שידריכו קבוצות ויקבלו 'הדרכה על הדרכה' פרטנית/אישית בלבד.   

איך מקבלים את ההכרה במעמד "מדריך?

בתום צבירת שעות ההדרכה ו'ההדרכה על הדרכה' רשאי/ת המועמד/ת להגיש בקשה לתעודת מדריך במילוי טופס 13 ושליחתו לי.ה.ת.

 

הסדר מיוחד ומקוצר למדריכים בפועל במסגרות ציבוריות

מי רשאי להגיש את הבקשה?

בקשה לקבלת מעמד 'מדריך' בהסדר מיוחד ומקוצר, רשאים להגיש מטפלים שעובדים במסגרות ציבוריות לפחות 8 שנים ומדריכים בפועל במסגרת עבודתם.‫

מה התנאים למעבר למעמד "מדריך" בהסדר המקוצר?

 1. בכל שנה הדריך המבקש/ת לפחות 2 מטפלים/סטודנטים לטיפול באמצעות אמנויות בחטיבה התואמת לחטיבת המבקש.
 1. בכל שנה קיבל המבקש לפחות25 שעות 'הדרכה על הדרכה'ממדריך וותיק ומוסמך.

מה סה"כ השעות הנדרשות לצורך קבלת הכרה כ"מדריך" בהסדר המקוצר?

סה"כ יש להדריך בפועל במשך שנתיים לפחות 4 מודרכים, ולקבל לפחות 50 שעות'הדרכה על הדרכה', לפי החלוקה הבאה:

 1. 25 שעות לפחות בהדרכה פרטנית/אישית. שאר השעות יכולות להיות בקבוצה של עד 5 מודרכים.
 1. 25 שעות לפחות ממדריך** וותיק ומוסמך בטיפול באמצעות אמנויות באותה חטיבה של מבקש הבקשה. שאר שעות ה'הדרכה על הדרכה' יכולות להיות ממדריך מוסמך מתחום אחר בטיפול באמצעות אמנויות משל המבקש או ממדריך מוסמך באחד ממקצועות בריאות הנפש.

*** בפסיכודרמה – מטפל/ת בשלב 'מתמחה להדרכה' מומלץ שידריכו קבוצות ויקבלו 'הדרכה על הדרכה' פרטנית/אישית בלבד.   

כיצד לפנות לי.ה.ת בבקשה להכרה במעמד "מדריך" לפי ההסדר המקוצר?

יש למלא את טופס 14 ולשלוח אותו לי.ה.ת.

תשובה בגין המועמדות תשלח לפונה תוך 30 יום. במקרה של תשובה שלילית ניתן לפנות לועדת חריגים לדיון חוזר בבקשה (להגשת פניה לי.ה.ת בנושאי רישום וקבלה הכנסו לדף צור קשר). 

 

הסדר מיוחד למדריכים בפועל במסגרות ציבוריות שאינם חברי י.ה.ת בעת הגשת הבקשה****:

מה התנאים למעבר למעמד 'מדריך' בהסדר המקוצרלמטפלים באמנויות שאינם חברי י.ה.ת?

 1. יש למלא את טופס 10 / טופס 11– בקשת חברות ב-י.ה.ת, לרבות כל האישורים הדרושים.
 1. יש להציג אישורים על ותק של 8 שנים לפחות בתפקיד מטפל באמצעות אמנויות במסגרות ציבוריות.
 1. על המועמד להיות מדריך בפועל במסגרת ציבורית, בזמן הגשת הבקשה.
 1. יש לשלם רטרואקטיבית בעת הגשת הבקשה, עבור 3 שנות חברות בי.ה.ת.
 1. יש לצרף את כל המסמכים והאישורים המפורטים בסעיף 'הסדר מיוחד ומקוצר למדריכים בפועל במסגרות ציבוריות' לעיל.

 

****ההסדר המיוחד עפ"י סעיף ד' הוסף בשנת 2011 בעקבות פניה של מסגרות ציבוריות ומטפלים שהועסקו בהן להנהלת י.ה.ת, אשר החליטה להיענות לצרכים אלה, שעלו מהשטח באותה עת. לאחר דיון מחודש בנושא, הוחלט בהנהלת י.ה.ת כי אין עוד מקום לקיומו של נוהל זה וכי כל מטפל שמבקש הכרה כמדריך מי.ה.ת נדרש להיות חבר י.ה.ת במשך שלוש השנים שקדמו לבקשה.

עם זאת ולפנים משורת הדין, הוחלט על תקופת מעבר, אשר במהלכה הנוהל ימשיך לעמוד בתוקפו. לפיכך, ניתן לפנות בבקשה על פי ההסדר המפורט בסעיף 'הסדר מיוחד למדריכים בפועל במסגרות ציבוריות שאינם חברי י.ה.ת בעת הגשת הבקשה' עד לא יאוחר מ-31.12.18.