מעמד מדריך

כאגודה המעודדת את חבריה להתפתחות מקצועית, לחברי יה"ת יש אפשרות להתפתח, לצבור ניסיון קליני בעבודה במוסדות ציבוריים ולהתקדם בשלבים למעמד 'מדריך'.

המסלול מורכב משני שלבים הכרחיים:

1.קבלת מעמד של 'מתמחה להדרכה'.

2. קבלת מעמד 'מדריך'. 

מעבר למעמד 'מתמחה להדרכה'

מי יכול לקבל מעמד של 'מתמחה להדרכה'?

א.    מטפלים באמצעות אמנויות, חברי יה"ת, שצברו וותק בעבודה טיפולית במסגרות ציבוריות – וותק בעבודה בטיפול, וותק בחברות בי.ה.ת, אישורים על שעות עבודה קליניות ושעות הדרכה על פי המפורט בטופס 12.

ב.    מטפלים באמצעות אמנויות, וותיקים (מעל 8 שנים מקבלת תעודת מטפל) שאינם חברי יה"ת ומעוניינים להצטרף ליה"ת ולאחר מכן להתחיל את השלבים למעמד 'מדריך'.

 מה התנאים למעבר למעמד 'מתמחה להדרכה' לחברים בי.ה.ת?

1.    הגשת בקשה למעמד 'מתמחה להדרכה' בצרוף כל האישורים המפורטים. טופס 12 בטפסי יה"ת

2.    ותק של 5 שנים לפחות בעבודה טיפולית במוסדות ציבוריים (מקבלת תעודת מטפל).

3.    וותק של 3 שנים לפחות כחבר ב- יה"ת.

4.    אישור על 3000 שעות עבודה קליניות לפחות במוסדות ציבוריים.

5.    אישור על 300 שעות הדרכה לפחות, ממדריכים מוסמכים לפי החלוקה הבאה:

  • 150 שעות הדרכה לפחות ממדריך/ה בתחום ההתמחות של המבקש, שאר שעות ההדרכה יכולות להיות ממדריכים מתחומים אחרים בטיפול באמנויות או ממקצועות בריאות הנפש.

  • 150 שעות לפחות של הדרכה פרטנית. יתר שעות ההדרכה יכולות להיות בקבוצת הדרכה.

 

מה התנאים למעבר למעמד 'מתמחה להדרכה' למטפלים וותיקים שאינם חברים בי.ה.ת?

 

1.    הגשת בקשת חברות ליה"ת ע"ג טפסים 10 או 11 (לפי מסלול ההכשרה)

2.    לאחר קבלת אישור חברות - הגשת בקשה למעמד 'מתמחה להדרכה' בצרוף כל האישורים המפורטים. טופס 14 בטפסי י.ה.ת

3.    וותק מוכח ומאושר של 8 שנים ומעלה בעבודה קלינית.

4.    אישור על 3000 שעות עבודה קליניות לפחות במוסדות ציבוריים.

5.    ותק של 5 שנים לפחות בעבודה טיפולית במוסדות ציבוריים (מקבלת תעודת מטפל).

6.    אישור על 300 שעות הדרכה לפחות, ממדריכים מוסמכים לפי החלוקה הבאה:

א.    150 שעות הדרכה לפחות ממדריך/ה בתחום ההתמחות של המבקש, שאר שעות ההדרכה יכולות להיות ממדריכים מתחומים אחרים בטיפול באמנויות או ממקצועות בריאות הנפש.

ב.    150 שעות לפחות של הדרכה פרטנית. יתר שעות ההדרכה יכולות להיות בקבוצת הדרכה.

מעמד 'מתמחה להדרכה' מאפשר להתחיל להדריך מודרכים ולקבל על כך 'הדרכה על הדרכה'

 

לאחר קבלת מעמד 'מתמחה להדרכה' יכול מטפל להתחיל בהדרכת מודרכים – מטפלים או סטודנטים לטיפול באמצעות אמנויות לפי הפרוט:

א.    בכל שנה יש להדריך לפחות 2 מטפלים/סטודנטים לטיפול באמצעות אמנויות. שניים לפחות מחטיבה הזהה לחטיבה של מבקש המעמד והשניים האחרים יכולים להיות מחטיבות אחרות.

במהלך שנתיים לפחות יש לצבור הדרכה של  לפחות 4 מודרכים.

ב.    במהלך שנתיים במעמד 'מתמחה להדרכה' יש לקבל לפחות 50 שעות 'הדרכה על הדרכה' (על הדרכת מודרכים בסעיף א) לפי הפרוט:

- 25 ש' לפחות יהיו בהדרכה פרטנית/אישית ושאר השעות יכולות להיות  

  בקבוצה.

- 25 ש' לפחות ממדריך מוסמך יה"ת* (מעל 5 שנים במעמד 'מדריך') מאותו התחום בטיפול באמצעות אמנויות של מבקש הבקשה.

  שאר שעות ה'הדרכה על הדרכה' יכולות להיות ממדריך מוסמך* מתחום אחר בטיפול באמצעות אמנויות משל המבקש או ממדריך מוסמך באחד ממקצועות בריאות הנפש.

* מדריך מוסמך יה"ת – מטפל באמצעות אמנויות במעמד 'מדריך' ביה"ת מעל 5 שנים, חבר ביה"ת בקביעות וברצף.    

 

מעבר למעמד 'מדריך' 

איך עוברים ממעמד של 'מתמחה להדרכה' למעמד 'מדריך'?

מטפלים באמצעות אמנויות, חברי יה"ת במעמד 'מתמחה להדרכה' שסיימו תהליך של שנתיים לפחות ולאחר שמולאו התנאים המפורטים במעמד 'מתמחה להדרכה', רשאים להגיש בקשה למעמד 'מדריך' ביה"ת.

מהם התנאים לקבלת מעמד 'מדריך' ביה"ת ?

1.    הגשת בקשה למעמד 'מדריך' טופס 13 + טופס 13.1

2.    טופס 13.1 על כל פרטיו -

א. פרטי המודרכים שהודרכו ע"י המבקש בכל שנה -

בכל שנה יש להדריך לפחות 2 מטפלים/סטודנטים לטיפול באמצעות אמנויות (כל מודרך שנה לפחות). כלומר – במהלך תהליך של שנתיים לפחות יש להדריך  לפחות 4 מודרכים, שניים לפחות מחטיבה הזהה לחטיבה של מבקש המעמד ושאר המודרכים יכולים להיות מחטיבות אחרות בטיפול באמצעות אמנויות.

ב. פרוט שעות 'הדרכה על הדרכה' שקיבל המבקש –

במהלך שנתיים במעמד 'מתמחה להדרכה' יש לקבל לפחות 50 שעות 'הדרכה על הדרכה' לפי הפרוט:

- 25 ש' לפחות יהיו בהדרכה פרטנית/אישית ושאר השעות יכולות להיות

  בקבוצה.

- 25 ש' לפחות ממדריך מוסמך* מאותו התחום בטיפול באמצעות אמנויות של מבקש הבקשה. שאר שעות ה'הדרכה על הדרכה' יכולות להיות ממדריך מוסמך* מתחום אחר בטיפול באמצעות אמנויות או ממדריך מוסמך באחד ממקצועות בריאות הנפש.

ג. פרטי המדריך המוסמך, אישורו והמלצתו על המבקש למעמד 'מדריך'

* עם קבלת מעמד 'מדריך' ביה"ת , רשאי מטפל להדריך מודרכים הדרכה רגילה (לא 'הדרכה על הדרכה')

* באישור מעמד 'מדריך' יעודכן המעמד בפנקס המטפלים ביה"ת ותישלח למדריך תעודת מדריך.

מטפל במעמד 'מדריך', יכול להתקדם למעמד 'מדריך מוסמך' אם ידריך בפועל במהלך 5 שנים לפחות ויתעד את עבודת ההדרכה ואם ישמור על רצף וקביעות חברות ביה"ת.

* מעמד ביה"ת תקף ומעודכן רק אם משולמים דמי חבר בקביעות.