קול קורא לתפקיד - יו"ר יה"ת

קול קורא - לתפקיד יו"ר יה"ת

יה"ת - יצירה הבעה תרפיה- האגודה לטיפול באמצעות אמנויות בישראל (ע"ר)

אגודת יה"ת יוצאת בקול קורא לבחירת יו"ר אגודה במקום הגב' תמי ירמיהו.

תפקיד יו"ר יה"ת

1 .הובלת האגודה להתקדמות וצמיחה תוך התייחסות למטרת הארגון מתוך תקנון יה"ת.

2 .עבודה שוטפת עם מתאמת הארגון ומנהלת הפרויקטים.

3 .אחריות על עובדי ארגון יה"ת.

4 .אחריות המצב הכלכלי של האגודה.

5 .הובלת הנהלת הארגון.

6 .אחריות לביצוע וקיום תקנון האגודה כפי שאושר ברשם העמותות.

המועמד ליו"ר יה"ת יהיה:

1 .חבר בארגון יה"ת.

2 .במעמד מדריך.

3 .בעל כישורים המאפשרים ביצוע התפקיד.

4 .בעל פניות לביצוע התפקיד בהתנדבות.

לא יבחר לתפקיד יו"ר יה"ת חבר אשר לגביו קיים חשש שלא יוכל למלא את תפקידיו ואת חובותיו הנובעות מתפקידיו בשל ניגוד עניינים לפעולות האגודה ומטרותיה, אם בשל עניין אישי שלו, או בשל התחייבות או נאמנות כלפי האחר, או מכל סיבה אחרת.

יו"ר האגודה יבחר ע"י האסיפה הכללית לתפקידו בבחירות אישיות ישירות וחשאיות ל 4 - שנים.

הבחירות ליו"ר האגודה תתקיימנה באסיפת חברים - בחירות ליו"ר יה"ת - 23/03/2022.

הגשת מועמדות עד תאריך -13/02/2022.

בהגשת מועמדות יש לצרף - קורות חיים, אני מאמין לגבי המקצוע ותפקיד האגודה - חומרים אלו יפורסמו לקראת מועד הבחירות לחברות.י האגודה.

את החומרים יש לשלוח למייל של אורית בוקר - מנהלת פרויקטים.

[email protected]