קול קורא חבר.ה בועדת ביקורת

המועמדים יבחרו באסיפת חברים שלא מן המניין.

 

התפקיד בהתנדבות, לארבע שנים עם אפשרות להארכה.

 

תפקידי ועדת ביקורת:

 

א. לבחון את תקינות פעולות האגודה ומוסדותיה מבחינה כלכלית, מבחינת היעילות וטוהר המידות. 

ב. לבחון אם פעולות האגודה ומוסדותיה תואמים את החלטותיהם ואם ביצועם תקין. 

ג. לקבל תלונות מחברי האגודה כלפי רשויותיה ומוסדותיה ולדון בהן. 

ד. לפקח על ניהול תקציב האגודה. 

ה. ועדת הביקורת לא תפעל כרשות מבצעת אלא כרשות מבקרת בלבד, על-פי הסמכויות שהוקנו לה בתקנון זה. 

ו. ועדת הביקורת תדאג כי יוכנו דו"חות כספיים כחוק על ידי רואה חשבון מוסמך. 

 

 

יש לשלוח קורות חיים ואני מאמין עם התייחסות לעיסוק ועדת ביקורת ביה"ת

 מייל לשליחת קורות חיים -    [email protected]

ניתן להגיש מועמדות עד תאריך – 30/09/2022